"Skala Podolskaya"
«Chereshenki»
«Chereshenki»
"Vektor"
«Perlina Podolya»
«Perlina Podolya»
"Zemlya i volya"
«Vladana»
«Vladana»
«Ostriykovskoye»
«Ostriykovskoye»
"Tetievskoye HPP"
«Regul»
«Regul»
"Dionis"
«Agrofort»
«Agrofort»